Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Defne Supermarkt
Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.
Artikel 1 – Definities.
Onder deze voorwaarden wordt verstaan:
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Defne Supermarkt
Handelend onder de naam/namen: Defne Supermarkt
Vestigingsadres:Euterpeplein 13, 3816 NN Amersfoort
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag vanaf 07.00 uur tot 20.00 uur.
E-mailadres: info@defnesupermarkt.nl
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b.de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c.de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 11 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 13 – Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 15 – Betaling
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 16 – Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (sgc.nl).
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.
Artikel 18 – Branchegarantie
org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Aanvullende Algemene voorwaarden particulier – Defne Supermarkt .nl
Op het bestellen, ophalen en laten bezorgen van boodschappen via Defne Supermarkt .nl door particuliere klanten zijn de bovenstaande Algemene Voorwaarden Thuiswinkel (hierna: de “Voorwaarden onder I”) van toepassing.
Verder gelden in aanvulling op de Voorwaarden onder I, deze Aanvullende Algemene Voorwaarden Defne Supermarkt .nl Particulier (hierna: de “Defne Supermarktoorwaarden”) zoals hieronder weergegeven. Indien de Defne Supermarktoorwaarden afwijken van of strijdig zijn met de Voorwaarden onder I, prevaleren de Defne Supermarktoorwaarden. In onderstaande voorwaarden wordt niet ten nadele van de consument van de Voorwaarden onder I. afgeweken.
Artikel 1 – Definities
In aanvulling op de definities uit de Voorwaarden onder I, worden in de Defne Supermarktoorwaarden de volgende definities gehanteerd:
Defne Supermarkt : De Ondernemer als genoemd in de Voorwaarden onder I;
Website: de websiteDefne Supermarkt .nl, door middel waarvan de overeenkomst op afstand tussen Defne Supermarkt en de Consument kan worden gesloten;
App: De mobiele app van Defne Supermarkt , door middel waarvan de overeenkomst op afstand tussen Defne Supermarkt en de Consument kan worden gesloten;
Mijn Defne Supermarkt account: Het digitale profiel van de Consument, benodigd om boodschappen te bestellen op de Website of middels de App.
Artikel 2 – Aanbod Defne Supermarkt
De Website en de App bieden diverse vrij toegankelijke informatie en kunnen door de consument geraadpleegd worden. Op de Website en in de App is de actuele uitnodiging tot het doen van een aanbod richting consument weergegeven.
Voor alle aanbiedingen geldt, op = op.
Acties en prijzen op de Website en in de App kunnen afwijken van acties en prijzen in de winkels van Defne Supermarkt . Aan acties en prijzen op de Website en in de App kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van acties en prijzen in de winkels van Defne Supermarkt en vice versa.
Defne Supermarkt behoudt zich het recht voor om beperkingen te stellen aan de hoeveelheid af te nemen producten.
Kennelijke verschrijvingen of fouten in de uitnodiging tot het doen van een aanbod, binden Defne Supermarkt De consument kan in dat geval geen rechten ontlenen aan voornoemde foute uitnodiging tot het doen van een aanbod.
De Website en de App worden continue actueel gehouden en geüpdatet. Hetgeen er op enig moment wordt weergegeven is telkens met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desalniettemin kan het voorkomen dat kenmerken van producten (waaronder onder meer begrepen prijs, uiterlijk, gewicht) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken, dan wel de prijs die op de factuur na levering aan de consument wordt verstrekt en kan de consument geen aanspraak maken op levering conform de foutief op de Website of in de App weergegeven informatie.
Artikel 3 – Mijn Defne Supermarkt account
Indien de consument boodschappen wenst te bestellen via de Website of middels de App, dient hij een Mijn Defne Supermarkt account aan te maken. De consument zal in dat geval worden verzocht een gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, alsmede andere gegevens.
De consument is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem in het kader van de Mijn Defne Supermarkt account verstrekte informatie. Hij zal deze informatie actueel, juist en volledig houden.
De consument is verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens van zijn Mijn Defne Supermarkt account. De consument is aansprakelijk voor al het gebruik dat, als gevolg van aan hem toe te rekenen handelen en/of nalaten, via de Mijn Defne Supermarkt account van de Website of de App wordt gemaakt. De consument dient dan ook vertrouwelijk met zijn inloggegevens om te gaan en deze enkel voor eigen gebruik te hanteren. Indien de consument aanleiding heeft te veronderstellen dat zijn Mijn Defne Supermarkt account in handen is gekomen van onbevoegden, dient hij Defne Supermarkt direct op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om onverwijld zelf doeltreffende maatregelen te treffen om misbruik van de Mijn Defne Supermarkt account te voorkomen, bijvoorbeeld door het wachtwoord van de Mijn Defne Supermarkt account te veranderen. Defne Supermarkt is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit, of betrekking heeft op, onbevoegd gebruik van de Mijn Defne Supermarkt account, tenzij deze schade het gevolg is van aan Defne Supermarkt toe te rekenen omstandigheden.
Defne Supermarkt behoudt zich het recht voor om een Mijn Defne Supermarkt account blijvend of tijdelijk te blokkeren en/of te verwijderen in het geval van zwaarwegende omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er (diverse) bestellingen te kwader trouw worden geplaatst, bestellingen niet worden afgehaald en/of niet worden betaald.
Artikel 4 – Privacy en Veiligheid
Op alle digitale diensten en leveringen is het privacybeleid van Defne Supermarktan toepassing, zoals dat is vermeld op de Website en in de App.
Defne Supermarkt tracht te alle tijden te waarborgen dat de Website en de App virusvrij zijn. Zij garandeert dat echter niet. De Website en de App bevatten links naar websites van derden. Defne Supermarkt staat niet in voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.
Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten
Defne Supermarkt behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, al dan niet samenhangende met de Website en de App en waaronder wordt begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten (bijvoorbeeld op tekstfragmenten van Defne Supermarkt ), merkrechten (bijvoorbeeld op het merk Defne Supermarkt ), octrooirechten (bijvoorbeeld op technische uitvindingen van Defne Supermarkt ), databankrechten (bijvoorbeeld op de databank met gegevens van filialen van Defne Supermarkt ), modelrechten (bijvoorbeeld op reclameopstellingen van Defne Supermarkt ), handelsnaamrechten (bijvoorbeeld op de handelsnaam Defne Supermarkt ), alsmede de rechten op know how (bijvoorbeeld op de wijze van winkelinrichting van Defne Supermarkt ). Daaronder zijn onder meer begrepen (domein)namen, beelden, modellen/tekeningen, emblemen, kleurencombinaties, verkoopwervende teksten, slagzinnen, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en alle social media accounts die ten behoeve van/door Defne Supermarkt en/of de consument met daarin de naam Defne Supermarkt (of een andere merk- of formulenaam van Defne Supermarkt ) zijn aangemaakt. Alles in de ruimste zin des woords.
De (onderdelen van de) Website en de App mogen op geen enkele wijze en in geen enkele vorm (geheel of gedeeltelijk) verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald en/of voor zover dwingend recht anders bepaalt. Het is verder niet toegestaan:
(i) een substantieel gedeelte van de inhoud van de Website en de App op te vragen en her te gebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Website en de App herhaald en systematisch op te vragen en her te gebruiken; en/of
ii) enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Website en de App toegankelijk gemaakte informatie, dan wel om de Website en de App via robots of op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken.
Artikel 6 – Leeftijdsgrens
Voor het aanmaken van een Mijn Defne Supermarkt account en het toevoegen van een Defne Supermarkt Pas alsmede voor het doen van een bestelling op de Website of middels de App, geldt een minimale leeftijdsgrens van 18 jaar.
Defne Supermarkt behoudt zich het recht voor bij de levering van de bestelling aan de consument om een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, Europese identiteitskaart, Nederlands rijbewijs) te vragen, onder meer wanneer de bestelling alcoholhoudende producten, tabaksproducten – waaronder ook begrepen e-sigaretten – of medische producten bevat. Deze leeftijdscontrole geldt tot 25 jaar. Indien de consument weigert het legitimatiebewijs te laten zien, of wanneer niet aan de minimum-leeftijdsvereisten wordt voldaan, behoudt Defne Supermarkt zich het recht voor de bestelling, op kosten van de consument, te annuleren.
Artikel 7 – Prijzen en aanbiedingen
Defne Supermarkt doet haar uiterste best om de juiste prijzen te tonen. De prijzen op de Website en in de App kunnen enigszins afwijken van de prijzen in de winkels van Defne Supermarkt , bijvoorbeeld in het geval van lokale aanbiedingen in de winkel. Voor alle producten geldt dat de consument de prijs betaalt die het artikel op het moment van afhalen en/of bezorgen van de bestelling kost en die op het moment van betaling op de (mobiele) kassa, alsmede op de na betaling aan de consument verstrekte bon, wordt aangegeven. Een en ander laat de rechten van de consument die zijn genoemd in artikel 4 van de Voorwaarden onder I onverlet.
Wanneer de consument producten bestelt die gewogen moeten worden, kan het voorkomen dat de uiteindelijke prijs van het gewogen product (iets) hoger of lager komt te liggen dan de prijs die wordt aangegeven op het moment dat de consument de bestelling doet. In een dergelijk geval wordt bij het ophalen en/of bezorgen de daadwerkelijke prijs in rekening gebracht, al dan niet door middel van een achterafverrekening in geval van een betaling middels iDEAL, op basis van het e-mandaat.
Aanbiedingen gelden gedurende de aangegeven periode. Om te profiteren van een aanbieding dient het moment van afhalen en/of bezorging binnen de actieperiode te vallen. Indien de consument een moment van afhalen en/of bezorging kiest dat na de actieperiode valt, geldt de aanbieding niet meer en wordt bij het doen van de bestelling de reguliere prijs in rekening gebracht. Andersom is het zo dat een actie die geldig is op het moment van afhalen en/of bezorgen in de uiteindelijke prijs zal worden meegerekend.
Artikel 8 – Minimaal bestelbedrag
Voor het plaatsen van een bestelling geldt het minimale bestelbedrag dat op de Website en in de App staat vermeld. Dit bedrag is exclusief bezorgkosten, servicekosten en statiegeld/borg.
Artikel 9 – Bezorgkosten, orderkosten, statiegeld en borg
Er kunnen kosten verbonden zijn aan de levering van de boodschappen. Deze kosten kunnen afhankelijk zijn van de door de consument gekozen betaalwijze, wijze van levering, het moment van levering en de omvang van de bestelling.
Eventuele bijkomende kosten zoals bezorgkosten, orderkosten en statiegeld staan duidelijk vermeld op de Website en in de App en worden uitdrukkelijk voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met de consument aan hem kenbaar gemaakt, alsmede op de factuur aan de consument bevestigd.
Defne Supermarkt maakt voor het inpakken en bezorgen van de boodschappen gebruik van kratten. De consument is hiervoor aan Defne Supermarkt borg verschuldigd. Indien de consument gebruik maakt van aan de levering voorafgaande elektronische betaling, onder meer door gebruik van iDeal, wordt er door Defne Supermarkt een inschatting gemaakt van het voor levering van de bestelling vereiste aantal kratten en van de omvang van door de consument aan Defne Supermarkterschuldigde borg. Indien en voor zover deze inschatting afwijkt van het uiteindelijk aantal te gebruikte kratten en de verschuldigde borg, vindt er een verrekening plaats. De kratten dienen geretourneerd te worden aan Defne Supermarkt .
Artikel 10 – Plaatsen bestelling
Met behulp van de Mijn Defne Supermarkt account kan de consument bestellingen plaatsen op de Website en middels de App.
Via de Website en in de App heeft de consument de mogelijkheid om te kiezen binnen welke tijdsperiode hij zijn bestelling wil ophalen of wil laten bezorgen. Defne Supermarkt garandeert geen landelijke dekking voor het ophalen of laten bezorgen van boodschappen. Defne Supermarkt tracht de levering te verzorgen binnen de door de consument gekozen tijdsperiode, maar kan niet garanderen dat leveringen in alle gevallen binnen de gekozen tijdsperiode plaatsvindt. Eventuele te vroege of te late levering maakt Defne Supermarkt in geen geval schadeplichtig jegens consument en/of derden.
Artikel 11 – Ophalen bestelling
Indien de consument voor ophalen van zijn bestellingen heeft gekozen, kunnen bestellingen binnen de overeengekomen tijdsperiode door de consument worden afgehaald bij het geselecteerde filiaal. Indien de consument een geplaatste bestelling niet of niet tijdig ophaalt bij het door hem gekozen filiaal, wordt de bestelling geannuleerd. Defne Supermarkt behoudt zich alsdan het recht voor om de Mijn Defne Supermarkt account van de consument die de bestelling heeft geplaatst maar niet of niet tijdig heeft opgehaald, tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen.
Artikel 12 – Bezorgen bestelling
Indien de consument heeft gekozen voor bezorging van zijn bestelling, wordt de bestelling binnen de overeengekomen tijdsperiode op het door de consument opgegeven adres bezorgd. Op de bezorging zijn de op de Website en in de App vermelde, variabele, bezorgkosten van toepassing. Defne Supermarkt spant zich in de bezorging op het gekozen tijdstip, althans binnen de overeengekomen tijdsperiode te bezorgen. Indien bezorging om welke reden dan ook niet binnen de betreffende tijdsperiode kan plaatsvinden, zal de bezorger trachten om contact met de consument op te nemen om een nieuw bezorgtijdstip overeen te komen. Defne Supermarkt behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren, indien deze niet kunnen worden afgeleverd aan het opgegeven adres, onder meer in het geval van overmacht aan de kant van Defne Supermarkt . Van overmacht is onder meer sprake in het geval van extreme weersomstandigheden, personeelsstakingen en verzuim door leveranciers van Defne Supermarkt . De consument kan Defne Supermarkt niet aanspreken op het niet of te laat bezorgen van de bestelling.
De consument dient gedurende de overeengekomen tijdsperiode aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen. Defne Supermarkt behoudt zich het recht voor om, indien de consument niet aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen, de bestelling te annuleren. Defne Supermarkt behoudt zich alsdan het recht voor om de Mijn Defne Supermarkt account van de consument die de bestelling heeft geplaatst maar niet heeft aangenomen, tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen.
Indien de levering van de bestelling aan de consument door een derde partij plaatsvindt, werkt die levering bevrijdend voor Defne Supermarkt , inhoudende dat zij daarmee heeft voldaan aan haar verplichting tot het leveren van de bestelling aan de consument.
Artikel 13 – Besteld product niet voorradig
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat bepaalde producten niet op voorraad zijn en derhalve niet kunnen worden geleverd. In dat geval behoudt Defne Supermarkt zich het recht voor om een gelijksoortig, vervangend product te leveren. De prijs van dit product zal worden verdisconteerd in de bij de levering in rekening te brengen daadwerkelijke prijs. De consument heeft in dat geval het recht om afname van het vervangende product te weigeren en de overeenkomst voor dat gedeelte te ontbinden.
Artikel 14 – Betaling
De consument dient de aan Defne Supermarkterschuldigde bedragen als gevolg van een online bestelling te voldoen op één van de betalingswijzen, zoals vermeld op de Website en in de App.
In het geval dat de consument de bestelling betaald door middel van iDEAL gaat hij daarmee tevens akkoord met gebruik van het “e-mandaat”. Door middel van dit mandaat geeft de consument aan Defne Supermarkt de mogelijkheid tot het verrichten van een aanvullende bij- of afschrijving op de bankrekening van de consument die in verband staat met een eventueel prijsverschil tussen de prijs op het moment van bestelling en de prijs die geldt op het moment van afhalen en/of bezorgen.
In het geval dat de consument de bestelling betaalt door middel van AfterPay, gaat hij akkoord met de voorwaarden van AfterPay zoals die gedurende het bestelproces op de Website en in de App voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand aan hem kenbaar worden gemaakt en van toepassing op voornoemde overeenkomst worden verklaard.
Artikel 15 – Herroepingsrecht en retourneren
De consument kan binnen 14 dagen na levering van de bestelling, één of meerdere van de geleverde producten retourneren, door middel van het gebruik van het herroepingsformulier op de Website of in de App. De te retourneren producten dienen onbeschadigd en in originele staat te zijn. De directe kosten voor het retourneren komen voor rekening van de consument.
Het door de consument voor de geretourneerde producten betaalde bedrag wordt, na ontvangst door Defne Supermarktan het herroepingsformulier, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst op de bankrekening van de consument bijgeschreven.
De volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen niet worden geretourneerd:
Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Defne Supermarkt geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, waarvan de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument verklaart dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 16 – Wijzigingen en annuleringen
Wijziging van een bestelling door de consument is mogelijk tot de momenten die staan vermeld op de Website en in de App. Indien de betaling van de bestelling plaatsvindt via iDeal is het niet mogelijk om de bestelling na het moment van betaling nog te wijzigen.
Defne Supermarkt houdt zich het recht voor om, om haar moverende redenen, een bestelling en/of een verzoek tot wijziging daarvan te weigeren.
Artikel 17 – Misbruik van de website, vragen en klachten
Indien Defne Supermarkt heeft geconstateerd dat de consument misbruik maakt van haar Website(s) of de App is zij gerechtigd de betreffende Mijn Defne Supermarkt account tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen.
Producten zijn bestemd voor consumenten eindgebruikers, doorverkoop er van is niet toegestaan.
De informatie op de Website en de App en de Defne Supermarktoorwaarden worden van tijd tot tijd aangepast. De op het moment van bestellen meest recente versie van voornoemde voorwaarden is de voor die transactie en volgende geldende versie. Indien de consument fouten op de Website of in de App aantreft, stelt Defne Supermarkt het zeer op prijs dat hij dat meldt via de Klantenservice. Ook voor overige vragen en of klachten kan de consument contact opnemen met de Klantenservice via de onder artikel 2 van de Voorwaarden onder I genoemde gegevens.
Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping
III. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Zakelijk – Defne Supermarkt .nl
Wil je onze zakelijke algemene voorwaarden downloaden?
Klik dan hier.
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Schriftelijk: Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
echniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Website: De webshop van ondernemer waarop producten en diensten worden aangeboden die door klanten kunnen worden afgenomen.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Defne Supermarkt
Handelend onder de naam/namen: Defne Supermarkt.
Vestigingsadres:
Euterpeplein 13 3816 NN Amersfoort
Telefoonnummer: 06 82212676
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur.
E-mailadres: info@defnesupermarkt.nl
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor ondernemer slechts bindend, indien en voor zover deze door ondernemer uitdrukkelijk, schriftelijk zijn aanvaard.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
De inhoud van de website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op de website en in andere van ondernemer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
Indien een aanbod door de klant wordt aanvaard, heeft ondernemer het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. De ondernemer deelt zulk een herroeping onverwijld mee aan de klant.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer die op grond van het onderzoek de aanvraag weigert of daaraan bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de klant mede.
Artikel 6 – De prijs
Alle op de website en in andere van ondernemer afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw (tenzij anders weergegeven) en tenzij op de website anders vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Ondernemer heeft vanaf twee weken na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. De klant die niet akkoord gaat met de wijziging heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat hem daarvoor enige kosten in rekening zullen worden gebracht door Ondernemer.
Eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en betaalkosten worden op de website vermeld en in ieder geval in het bestelproces getoond.
Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
Ondernemer staat er voor in dat de producten, diensten en digitale inhoud voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien het afgeleverde product, de geleverde dienst of digitale inhoud niet aan de overeenkomst beantwoordt (gebrekkig of defect wordt geleverd), dan dient de klant binnen uiterlijk 3 werkdagen nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken de ondernemer daarvan in kennis te stellen. Doet klant dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek.
Indien Ondernemer een klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. Ondernemer kan daarbij klant doorverwijzen naar een fabrikant of leverancier.
Indien klant op basis het in dit artikel gestelde retourneert, kan klant de producten retourneren. Indien er wordt overgegaan tot terugbetaling van reeds vooruitbetaalde bedragen, zal ondernemer deze bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de producten terugbetalen.
Het is mogelijk dat fabrikanten en/of leveranciers eigen garanties bieden. Deze garanties worden niet door ondernemer aangeboden. Indien ondernemer hiervoor kiest, kan hij wel bemiddelen bij het inroepen van deze garanties door klant.
Artikel 12- Aansprakelijkheid
Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Indien er sprake is van een duurovereenkomst dan is de bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van het bedrag dat klant in de 3 maanden voorafgaand aan het schade brengende feit aan ondernemer was verschuldigd.
Aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
De vorige leden zijn niet van toepassing voor schade die de klant heeft geleden in de doorverkoop door klant van de van de ondernemer gekochte producten aan consumenten, als gevolg van het feit dat deze laatsten jegens klant wegens een tekortkoming in die producten een of meer van zijn wettelijke rechten ter zake van die tekortkoming heeft uitgeoefend.
Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts nadat klant ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ondernemer ook na verloop van die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ondernemer in staat is adequaat te reageren.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ondernemer meldt.
In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.
Artikel 13 – Klachtenregeling
Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 14 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar ondernemer gevestigd is. Ondernemer en klant kunnen overeenkomen hun geschillen te beslechten bij wege van bindend advies of arbitrage.
Aanvullende Algemene voorwaarden Zakelijk – Defne Supermarkt .nl
Op het bestellen, ophalen en laten bezorgen van boodschappen via Defne Supermarkt .nl door zakelijke klanten zijn de bovenstaande Algemene Voorwaarden Thuiswinkel (hierna: de “Voorwaarden onder I”) van toepassing.
Verder gelden in aanvulling op de Voorwaarden onder I, deze Aanvullende Algemene Voorwaarden Defne Supermarkt .nl Zakelijk (hierna: de “Defne Supermarktoorwaarden”) zoals hieronder weergegeven. Indien de Defne Supermarktoorwaarden van Defne Supermarkt .nl Zakelijk afwijken van of strijdig zijn met de Voorwaarden onder I, prevaleren de Defne Supermarktoorwaarden.
Artikel 15 – Definities
In aanvulling op de definities uit de Voorwaarden onder I, worden in de Defne Supermarktoorwaarden de volgende definities gehanteerd:
Aanbod: Een uitnodiging richting tot het plaatsen van een Order, gedaan door of namens Defne Supermarktia de Website of de App waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot, offertes, prijsopgaven en voorstellen.
Dienst: Door Defne Supermarkt te verrichten werkzaamheden van niet stoffelijke aard op grond van de Overeenkomst.
Defne Supermarkt : De Ondernemer als genoemd in de Voorwaarden onder I;
Gebrek: et niet voldoen van de Prestatie aan de Overeenkomst;
Levertijd/Uitvoeringsperiode: De tussen Defne Supermarkt en de Klant afgesproken termijn waarbinnen de Prestatie geleverd moet zijn, dan wel uitvoering moet zijn gegeven aan de Overeenkomst;
Order: Het door de Klant aan Defne Supermarkt naar aanleiding van het Aanbod via de Website of de App gedane aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, tot het sluiten van de Overeenkomst;
Partijen: Defne Supermarkt en de Klant gezamenlijk;
Prijs: Het voor de Prestatie door de Klant aan Defne Supermarkt te betalen bedrag;
Prestatie: De door Defne Supermarkt op grond van de Overeenkomst aan de Klant te leveren Dienst of Product;
Product: De door Defne Supermarkt op grond van de Overeenkomst aan de Klant te leveren roerende zaak.
Website: De website www.Defne Supermarkt .nl, door middel waarvan de Overeenkomst op afstand tussen Defne Supermarkt en de Klant kan worden gesloten;
App: De mobiele app van Defne Supermarkt , door middel waarvan de Overeenkomst op afstand tussen Defne Supermarkt en de Klant kan worden gesloten;
Mijn Defne Supermarkt account: Het digitale profiel van de Klant, benodigd om boodschappen te bestellen op de Website of middels de App.
Artikel 16 – Identiteit van Defne Supermarkt
Naam ondernemer: Defne Supermarkt
Handelend onder de naam/namen: Defne Supermarkt.
Artikel 17 – Aanbod, totstandkoming en wijziging
Elk door Defne Supermarkt gedane Aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders op de Website is vermeld.
Voor acties geldt OP=OP. Defne Supermarkt behoudt zich het recht voor beperkingen te stellen aan het door de Klant af te nemen (actie)Product.
Voor het plaatsen van een Order, dient de Klant een Mijn Defne Supermarkt account op de Website of de App aan te maken. Geheimhouding van de accountgegevens zoals inlognaam en wachtwoord alsmede eventueel misbruik en/of onbevoegd gebruik van het profiel zijn voor rekening en risico van de Klant. De Klant zal Defne Supermarkt nimmer dienaangaande aansprakelijk stellen.
De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Order door Defne Supermarkt aan de Klant al dan niet elektronisch via de Website wordt bevestigd, danwel indien er door Defne Supermarkt feitelijk uitvoering aan de Order wordt gegeven.
Wijziging van de Overeenkomst is voor Defne Supermarkt slechts bindend indien deze door haar al dan niet schriftelijk is aanvaard en/of er door haar op onmiskenbare wijze uitvoering aan de voorgestelde wijziging is gegeven.
Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
Defne Supermarkt kan een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren zonder daardoor in gebreke te raken.
Als Klant aan Defne Supermarkt data, gegevens en dergelijke verstrekt, mag Defne Supermarkt uitgaan van de juistheid ervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren.
Defne Supermarkt kan niet aan zijn Aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Defne Supermarkt kan niet worden gehouden aan door haar verstrekte gegevens, zoals, doch niet uitsluitend, prijslijsten, brochures, folders en aanprijzingen op haar Website of in haar App voor zover in een Aanbod niet expliciet naar die gegevens wordt verwezen.
Bij een Aanbod van Defne Supermarkt bestaat voor Defne Supermarkt geen verplichting tot levering van een gedeelte van het Aanbod tegen het voor dit gedeelte evenredige deel van de voor het geheel opgegeven Prijs.
Artikel 18 – Prijzen
Alle door Defne Supermarkt gehanteerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen van overheidswege, en zijn exclusief eventueel in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst te maken kosten, daaronder mede begrepen de servicekosten, borg voor de kratten en de transportkosten, zoals deze ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst gelden, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
In het geval van een (vers) Product dat gewogen dient te worden, kan de uiteindelijk prijs van het gewogen Product hoger of lager liggen dan de prijs die in het Aanbod, Order, aanvaarding van de Order en of de Overeenkomst wordt genoemd. De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die bij levering van de Prestatie in rekening wordt gebracht.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden prijzen zoals Defne Supermarkt die laatstelijk heeft gepubliceerd op het moment van levering van de Prestatie.
Wijziging in een prijsbepalende factor door leveranciers van Defne Supermarkt , van welke aard dan ook, die ertoe leidt dat de overeengekomen Prijs achteraf gezien hoger had moeten zijn mogen door Defne Supermarkt integraal worden doorberekend. Prijsbepalende factoren zijn onder andere prijsschommelingen op de (financiële) markten met betrekking tot AGF en transportkosten.
Indien Defne Supermarkt een korting op de Prijs verleent, heeft deze korting alleen betrekking op het daarbij genoemde betreffende Aanbod en de daarbij gemelde specifieke periode. Het moment van levering van de Prestatie bepaald de eventueel geldende korting op de Prijs. Voor zover de korting niet voor een betreffend Aanbod wordt gespecificeerd, heeft Defne Supermarkt te allen tijde het recht om de korting in te trekken.
De Website en de App worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geüpdatet en actueel gehouden. In voorkomend geval kan een kenmerk van de Prestatie niet juist worden weergegeven. In dat geval gelden de kenmerken van de Prestatie op het moment van levering. De Klant kan geen aanspraak maken op levering van de Prestatie conform de foutief weergegeven informatie.
Prijzen en acties die worden weergegeven op de Website en de App, kunnen afwijken van de prijzen en acties zoals die worden gehanteerd in de fysieke vestigingen van Defne Supermarkt . Aan acties en prijzen op de Website en de App kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van acties en prijzen in de fysieke vestigingen van Defne Supermarkt en vice versa.
Artikel 19 – (Aan)betaling en verzuim
Defne Supermarkt specificeert op haar Website en in de App de geldende betaalwijzen en kan een Klant bepaalde betaalwijzen aanbieden. Als de Klant gebruik maakt van een iDEAL-betaling, gaat hij tevens akkoord met de voorwaarden zoals die gelden voor het gebruik van het e-mandaat. Door middel van dit mandaat heeft Defne Supermarkt de mogelijkheid tot het verrichten van een aanvullende bij- of afschrijving op de bankrekening van de Klant die in verband staan met een eventueel prijsverschil tussen de Prijs op het moment van de Orderbevestiging en de Prijs die geldt op het moment van levering. Indien de Klant gebruik maakt van betaling via AfterPay, gaat hij tevens akkoord met de voorwaarden van de aanbieder van voornoemde betaalmethode.
Door Defne Supermarkt gehanteerde betaaltermijnen betreffen fatale termijnen. Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is bijgeschreven op een daartoe door Defne Supermarkt aangewezen bankrekening en/of een door AfterPay geautoriseerde derdenrekening.
Indien er sprake is van betaling via automatisch incasso, is de Klant verplicht om voldoende saldo op de door hem in het kader van het automatisch incasso aangewezen bankrekening aan te houden, zodanig dat stornering wordt voorkomen. Onverminderd haar overige rechten is Defne Supermarkt in het geval van stornering bevoegd om de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst op te schorten. In dat geval is Defne Supermarkt niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de Klant.
Indien de Klant niet (tijdig) betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Hij is alsdan de contractuele rente van 5 procentpunt boven de depositorente zoals die wordt gehanteerd door de Europese Centrale Bank per maand (waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd) aan Defne Supermarkterschuldigd, maandelijks te voldoen, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is dan de contractuele rente, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is.
Defne Supermarkt is te allen tijde gerechtigd van de Klant vooruitbetaling (al dan niet door middel van een voorschotfactuur), onmiddellijke betaling of zekerheidstelling te verlangen onder opschorting van zijn verplichting tot uitvoering van de Overeenkomst, voor de nakoming van alle betalingsverplichtingen van de Klant tegenover Defne Supermarkt . Aan dit verzoek dient direct door de Klant te worden voldaan. Bij het uitblijven hiervan is hij, na ingebrekestelling door Defne Supermarkt , direct in verzuim.
In afwijking van het voorgaande wordt al hetgeen de Klant op dat moment aan Defne Supermarkterschuldigd is, dadelijk en in het geheel opeisbaar indien:
Klant zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst niet nakomt;
een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de onderneming van) Klant;
door de Klant het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement of tot ontbinding van (de onderneming van) Klant;
met betrekking tot alle of een deel van de activa van de Klant een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator, bewindvoerder of mentor;
Klant surseance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend;
door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarin de Klant de vestiging heeft ingebracht, de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar de Klant zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit Fusiegedragsregels 2015, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;
een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van de Klant wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;
Klant een natuurlijk persoon betreft en hij komt te overlijden;
de ondernemingsactiviteiten van Klant feitelijk worden gestaakt;
Klant zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter afwending van een faillissement, een surseance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering
Artikel 22 – Eigendomsvoorbehoud, natrekking, zaaksvorming, verpanding en retentierecht
Het door Defne Supermarkt geleverde en nog te leveren Product blijft eigendom van Defne Supermarkt totdat voldoening heeft plaatsgevonden van al hetgeen de Klant verschuldigd is of zal worden uit hoofde van de Overeenkomst dan wel enige andere overeenkomst of rechtsverhouding, waaronder tevens begrepen alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten of rechtsverhoudingen.
Enig door Defne Supermarkt geleverd of te leveren Product mag niet worden doorverkocht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Defne Supermarkt behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal af te nemen of door te verkopen Producten.
Indien de Klant zijn verplichtingen jegens Defne Supermarkt niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat dit het geval zal zijn, is hij verplicht Defne Supermarkt in staat te stellen om het Product waarop het in lid 1 van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, weg te (doen) halen bij hem dan wel bij derden die het Product voor hem houden.
Het in lid 3 van dit artikel bepaalde laat het recht van Defne Supermarkt op volledige schadevergoeding onverlet.
De Klant is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product te merken als het eigendom van Defne Supermarkt .
Indien de Klant (mede) uit het door Defne Supermarkt geleverde Product een nieuwe zaak vormt, vormt hij die zaak slechts voor Defne Supermarkt en houdt hij de nieuw gevormde zaak voor Defne Supermarkt totdat hij alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen aan Defne Supermarkt heeft voldaan. Defne Supermarkt heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Klant alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
De Klant is verplicht om op alle manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Defne Supermarkt ten aanzien van het Product wenst te treffen ter bescherming van haar eigendomsrecht en die de Klant niet onredelijk hinderen in diens normale bedrijfsvoering.
De Klant verbindt zich op voorhand – tot zekerheid van alle (toekomstige) vorderingen welke Defne Supermarkt buiten deze of gelijksoortige overeenkomsten op de Klant heeft of zal verkrijgen – op eerste verzoek van Defne Supermarkt , onverwijld mee te werken aan verpanding van het Product, of de nieuwe zaak als bedoeld in lid 6 van dit artikel, aan Defne Supermarkt . De Klant verbindt zich in dit kader onvoorwaardelijk zijn medewerking te verlenen aan het voldoen aan de vestigingsvereisten voor een rechtsgeldig pandrecht.
De Klant is niet bevoegd het Product dat krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt, aan een ander dan Defne Supermarkt te verpanden of hier enig ander (zekerheids)recht op te (doen) vestigen.
Op alle goederen van Klant die Defne Supermarkt , uit welke hoofde dan ook, onder zich heeft of zal krijgen, wordt geacht een pandrecht te zijn gevestigd als bedoeld in artikel 3:236 BW voor alle vorderingen die Defne Supermarkt op de Klant heeft dan wel zal krijgen.
In de situatie, genoemd in lid 3 en lid 10 van dit artikel, is de Klant verplicht alle medewerking te verlenen, op straffe van een boete van 5% van de tussen Klant en Defne Supermarkt ten aanzien van de Prestatie overeengekomen Prijs en wel per dag, of gedeelte daarvan, dat de Klant hierin nalatig blijft.
Defne Supermarkt kan het retentierecht uitoefenen op het ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst door de Klant aan Defne Supermarkt ter hand gestelde goed/goederen, indien en voor zolang als:
De Klant de Prijs en overige kosten van de Prestatie niet (geheel) voldoet aan Defne Supermarkt ; en/of
hij de Prijs en overige kosten van eerdere door de Defne Supermarkterrichte Prestaties niet (geheel) voldoet aan Defne Supermarkt ; en/of
hij niet (geheel) voldoet aan zijn overige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 23 – Verplichtingen van de Klant
De Klant draagt zorg voor en staat in voor de geschiktheid, juistheid en volledigheid van de aan Defne Supermarkt in het kader van de Overeenkomst relevante verstrekte gegevens.
De Klant is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen te nemen c.q. op te volgen, die bij het gebruik van het Product en/of de uitvoering van de Dienst (in acht) moeten worden genomen en die bijdragen tot de duurzaamheid en (voedsel)veiligheid van het Product en/of de verlening van de Dienst. Dit betreft onder meer de naleving van alle maatregelen en aanwijzingen die zijn genoemd door Defne Supermarkt dan wel die zijn opgenomen in door Defne Supermarkt eventueel meegeleverd instructiemateriaal/verpakkingsmateriaal.
Indien en voor zover ten aanzien van de Prestatie een leverancier jegens Defne Supermarkt tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de in lid 1 en lid 2 van dit artikel verleende garantie door Defne Supermarkt nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.
Defne Supermarkt biedt geen garantie voor een Gebrek dat geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een (gedeeltelijk) door de Klant voorgeschreven wijze van verwerken, opslag, kweek, teelt, productie, constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is, door een door de Klant voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon.
Niet onder de garantie vallen daarnaast gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:
onoordeelkundige behandeling door de Klant;
onjuiste opslag door de Klant waardoor het geleverde bijvoorbeeld blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, schimmel, droogte, licht, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag;
erlies/slijtage door normaal gebruik;
gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn;
het naleven van enig overheidsvoorschrift;
een variatie wat maat, gewicht en aantallen betreft binnen een bepaalde tolerantie naar boven en beneden;
geringe afwijkingen in kleur of decoratie.
Gedurende de periode waarin de Klant in verzuim is ter zake enige verplichting jegens Defne Supermarkt , is Defne Supermarkt niet gehouden tot het verlenen van enige vorm van garantie.
Artikel 25 – Klachten
Eventuele klachten die verband houden met zichtbare dan wel op eenvoudige wijze te controleren onvolkomenheden of tekortkomingen dienen door de Klant bij levering van de Prestatie direct schriftelijk aan Defne Supermarkt kenbaar gemaakt te worden op het e-mailadres zoals vermeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden onder I.
De Klant dient alle overige klachten binnen 24 uur nadat hij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen heeft geconstateerd dan wel redelijkerwijze had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen de vervaltermijn uit artikel 33 van deze Defne Supermarktoorwaarden, na levering van Prestatie, per e-mail aan Defne Supermarkt te melden via de onder artikel 3 van de Algemene Voorwaarden onder I weergegeven contactgegevens. Voor leveringen van een Prestatie op een zaterdag geldt, in afwijking van de in de eerste volzin van dit artikel gemelde klachtentermijn, een termijn van 48 uur.
De vorenbedoelde melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Defne Supermarkt in staat is adequaat te reageren en indien nodig een en ander te onderzoeken. Bij het uitblijven van een dergelijke melding wordt de Klant geacht de geleverde Prestatie te hebben goedgekeurd.
In ieder geval zal de beoordeling of het Product beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, plaatsvinden naar de toestand waarin het Product verkeerde op het tijdstip van levering. Het Product waarover door de Klant is geklaagd, dient door hem zorgvuldig, ongebruikt en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van Defne Supermarktoor nader onderzoek, aan Defne Supermarkt of een door Defne Supermarkt aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld. Alle gemaakte kosten van het door Defne Supermarkt dan wel door een door Defne Supermarkt aangewezen derde verrichte onderzoek zijn voor rekening van Klant, indien en voor zover de klachten ongegrond blijken te zijn.
Indien de Klant met inachtneming van dit artikel klaagt en zijn klacht betrekking blijkt te hebben op een aan Defne Supermarkt toe te rekenen tekortkoming, zal Defne Supermarkt , te harer keuze:
hetzij overgaan tot herstel van de Prestatie;
hetzij het betreffende Product vervangen, waarna het te vervangen Product eigendom van Defne Supermarkt blijft/wordt;
hetzij een pro rata reductie op de Prijs verlenen.
De Klant dient Defne Supermarkt hiertoe een redelijke termijn te gunnen.
Een melding dat het Product niet beantwoordt aan de Overeenkomst is niet langer mogelijk indien de Klant of een derde overgaat tot gebruik, verwerking of doorverkoop van het geleverde Product.
Na de gegeven melding ter zake een geconstateerde onvolkomenheid of tekortkoming, heeft de Klant de plicht al het mogelijke te doen om de schade voor hemzelf, Defne Supermarkt en/of een derde te beperken en beperkt te houden.
Niet als een tekortkoming of onvolkomenheid in de zin van dit artikel zal worden gezien een tekortkoming of onvolkomenheid ontstaan door normale slijtage, dan wel door de Klant, of een door hem ingeschakelde derde, uitgevoerd(e):
onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik/onderhoud/reparatiewerkzaamheden;
aanpassing/verplaatsing zonder toestemming Defne Supermarkt ;
handeling in strijd met, al dan niet door de overheid opgelegde, veiligheidsnormen.
Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant op geen enkele wijze op.
Op de Klant rust de bewijslast dat de Prestatie niet beantwoordt aan de Overeenkomst.
Aan het in het dit artikel genoemde, kan de Klant geen rechten ontlenen indien en voor zover hij tegenover Defne Supermarkt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
Klachten over facturen dienen door de Klant binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk aan Defne Supermarkt te worden gemeld, via de in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden onder I genoemde contactgegevens.
Elke actie op grond van dit artikel vervalt indien de Klant niet of niet geheel aan het hierin bepaalde voldoet, waarop hij wordt geacht de Prestatie in alle opzichten als deugdelijk te hebben aanvaard.
Artikel 26 – Aansprakelijkheid / verzekering
Hoewel door Defne Supermarkt aan de kwaliteit van de geleverde Prestatie de uiterste zorg wordt besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele tekortkomingen niet worden ingestaan. De Klant zal Defne Supermarktoor eventuele tekortkomingen in de Prestatie of voor het gebruik door hem van het geleverde Product op geen enkele wijze aansprakelijk houden. Defne Supermarkt aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding voor zover uit dit artikel blijkt.
De totale aansprakelijkheid van Defne Supermarkt wegens toerekenbare tekortkoming in de verbintenis tot levering van enige Prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, tot een maximaal bedrag van de voor die Prestatie bedongen Prijs (excl. omzetbelasting). Indien de Overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op de vergoeding (excl. omzetbelasting) bedongen voor één maand. In geen geval zal de totale schadevergoeding voor directe schade meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekering van Defne Supermarkt wordt uitgekeerd. In alle gevallen heeft het laagste bedrag dat tot stand komt op basis van de voornoemde beperkingen, te gelden als het maximale door Defne Supermarkt te vergoeden schadebedrag. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt, voor zover de Klant deze directe schade aantoont, uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
de redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt om de Prestatie van Defne Supermarkt aan de gesloten Overeenkomst te laten beantwoorden, indien en voor zover de Klant allereerst van de in de artikelen 24 en 25 van deze Defne Supermarktoorwaarden genoemde mogelijkheden gebruik heeft gemaakt;
de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
De totale aansprakelijkheid van Defne Supermarktoor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal niet meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekering van Defne Supermarkt per gebeurtenis wordt uitgekeerd.
Uitgesloten van aansprakelijkheid van Defne Supermarkt is indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel.
Defne Supermarkt is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de herroeping van een Aanbod.
Defne Supermarkt is niet aansprakelijk voor door de Klant dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de Klant of enige derde van het door Defne Supermarkt geleverde Product.
Defne Supermarkt is niet aansprakelijk voor de door de Klant geleden schade door derden veroorzaakt, welke schade in verband staat of een gevolg is van door anderen dan Defne Supermarkt aan de Klant geleverde goederen of diensten, dan wel door Klant met deze derden gesloten overeenkomsten, ook al zijn deze derden door Defne Supermarkt als leverancier aangewezen.
Buiten de in lid 2 en lid 3 van dit artikel genoemde gevallen is Defne Supermarkt op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, tenzij ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Defne Supermarkt en in dat geval beperkt tot de schade als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel, ongeacht de grond waarop een actie tot vergoeding van die schade wordt gebaseerd.
De Klant kan enig recht tot schadevergoeding slechts inroepen nadat hij overeenkomstig artikel 25 van deze Defne Supermarktoorwaarden heeft geklaagd en hij Defne Supermarkt , voor zover nodig – onder het stellen van een redelijke termijn – schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Defne Supermarkt ook na het verstrijken van die termijn tekort blijft schieten.
De Klant is zich er van bewust dat het gebruik van de Website, internet en e-mail risico’s met zich meebrengen op het gebied van inhoud en beveiliging van data. Defne Supermarkt s is mede gezien deze risico’s niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit, dan wel verband houdend met:
aantasting van de gegevens die digitaal of elektromagnetisch worden overgebracht en/of opgeslagen;
verstoring, verdwijning of openbaarwording van vertrouwelijke en/of waardevolle informatie.
Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
Artikel 27 – Vrijwaring
De Klant vrijwaart Defne Supermarktoor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover die schade het gevolg is van het niet, niet behoorlijk of niet volledig naleven door de Klant van deze Algemene voorwaarden of specifieke voorschriften van Defne Supermarkt en/of de Klant, dan wel het niet afdoende informeren door Klant van derden-gebruikers bij het gebruik van het Product, dan wel het ten onrechte verstrekken van informatie of gegevens door de Klant niet afkomstig van Defne Supermarkt . In dergelijke gevallen is de Klant verplicht alle schade die Defne Supermarkt lijdt te vergoeden. De Klant zal in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Defne Supermarkt bedingen.
Artikel 28 – Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de verplichtingen van Defne Supermarkt uit de Overeenkomst verhinderen, al dan niet voorzien of niet voorzien en/of die niet aan Defne Supermarkt kunnen worden toegerekend en/of van dien aard zijn dat nakoming in redelijkheid niet van Defne Supermarkt kan worden gevergd. Daartoe behoren in ieder geval, maar niet uitsluitend, verzuim en tekortkoming door of bij leveranciers en/of opdrachtnemers van Defne Supermarkt , ziekte en/of stakingen van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personeel van Defne Supermarkt en/of de Klant en/of derden, overheidsmaatregelen of –regelgeving waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, klimatologische omstandigheden, bijzondere bodemgesteldheden, vorst, oorlog(sgevaar), terrorisme(dreiging), oproer, molest, brand, overstroming, aardbeving, en het door derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.
Bij overmacht, ongeacht het moment waarop deze ontstaat, is Defne Supermarkt bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of (direct) te ontbinden. Indien als gevolg van de overmacht de opschorting langer dan één (1) maand duurt, dan is de Klant bevoegd Defne Supermarktoor de keuze te stellen om alsnog over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. Indien de overmacht slechts voor een deel de uitvoering van de Overeenkomst verhindert, dan is de Klant slechts bevoegd de Overeenkomst voor dat gedeelte te ontbinden. Bij (gedeeltelijke) ontbinding ontstaan er geen ongedaanmakingsverbintenissen of verplichtingen tot schadevergoeding voor Defne Supermarkt .
Indien Defne Supermarkt de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken die volgen uit de wet en/of de Overeenkomst.
Indien Defne Supermarkt de Overeenkomst wegens overmacht ontbindt, is Defne Supermarkt gerechtigd te factureren voor zover ten tijde van het intreden van de overmacht de Overeenkomst reeds was uitgevoerd. Daaronder vallen in ieder geval alle op dat moment in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betrof.
Artikel 29 – Opschorting/ontbinding/verrekening
Naast de overmachtsituaties als bedoeld in artikel 28 van deze Defne Supermarktoorwaarden is Defne Supermarkt bevoegd de nakoming van zijn verbintenissen uit de Overeenkomst op te schorten, indien de Klant enige opeisbare verbintenis jegens Defne Supermarkt niet is nagekomen, dan wel indien Defne Supermarkt in redelijkheid kan verwachten dat de Klant zijn verbintenis(sen) jegens Defne Supermarkt niet zal nakomen. In die gevallen zal Defne Supermarkt niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan Klant.
De Klant is niet bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens Defne Supermarkt op te schorten.
Defne Supermarkt is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan de Klant indien zich een van de situaties voordoet als vermeld onder artikel 19 lid 6 van deze Defne Supermarktoorwaarden.
In alle gevallen waarin de Klant er serieus rekening mee moet houden dat hij zijn verplichtingen jegens Defne Supermarkt niet kan nakomen, dient hij laatstgenoemde daarvan terstond op de hoogte te stellen. In dat geval is Defne Supermarkt eveneens bevoegd de Overeenkomst te ontbinden op de wijze zoals bepaald in lid 3 van dit artikel.
In andere situaties dan onder lid 3 van dit artikel benoemd, kan de Overeenkomst slechts worden beëindigd met wederzijds goedvinden.
Ontbinding leidt niet tot ongedaanmakingsverbintenissen. In afwijking van het voorgaande heeft ontbinding tot gevolg dat:
De Klant per direct in verzuim is en alle vorderingen van Defne Supermarkt onmiddellijk opeisbaar zijn;
alle eigendommen van Defne Supermarkt onmiddellijk dienen te worden geretourneerd.
Defne Supermarkt is te allen tijde bevoegd om enige schuld harerzijds aan de Klant te verrekenen met een vordering van haar op de Klant, nadat zij daartoe de Klant heeft aangeschreven. De Klant doet afstand van het recht om een schuld aan Defne Supermarkt te verrekenen met een vordering op Defne Supermarkt .
Artikel 30 – Geheimhouding en rechten van intellectuele eigendom
De Klant verplicht zich om al wat hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hem het vertrouwelijke karakter bekend is of hij dit redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend te maken – waaronder begrepen via kanalen van sociale media – of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt, dan wel dit voor bewaring van zijn rechten in rechte noodzakelijk is, dan wel voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatieverschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Defne Supermarkt heeft het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de Klant en/of de voor hem werkzame personen en/of door hem ingeschakelde derden de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden conform hetgeen is weergegeven in artikel 19 lid 6 van deze Defne Supermarktoorwaarden.
Bij overtreding van de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde verplichtingen door de Klant verbeurt hij per direct een boete van 5 % aan Defne Supermarktan de tussen Klant en Defne Supermarkt ten aanzien van Prestatie overeengekomen Prijs en wel per dag, of gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt.
Defne Supermarkt behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, al dan niet samenhangende met de Website en waaronder wordt begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten (bijvoorbeeld op tekstfragmenten van Defne Supermarkt ), merkrechten (bijvoorbeeld op het merk Defne Supermarkt ), octrooirechten (bijvoorbeeld op technische uitvindingen van Defne Supermarkt ), databankrechten (bijvoorbeeld op de databank met gegevens van filialen van Defne Supermarkt ), modelrechten (bijvoorbeeld op reclameopstellingen van Defne Supermarkt ), handelsnaamrechten (bijvoorbeeld op de handelsnaam Defne Supermarkt ), alsmede de rechten op know how (bijvoorbeeld op de wijze van winkelinrichting van Defne Supermarkt ). Daaronder zijn onder meer begrepen (domein)namen, beelden, modellen/tekeningen, emblemen, kleurencombinaties, verkoopwervende teksten, slagzinnen, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en alle social media accounts die ten behoeve van/door Defne Supermarkt en/of de Klant met daarin de naam Defne Supermarkt (of een andere merk- of formulenaam van Defne Supermarkt ) zijn aangemaakt. Alles in de ruimste zin des woords.
Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij Defne Supermarkt , tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De Klant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan Defne Supermarkt . Voorzover een dergelijke overdracht niet door deze Algemene voorwaarden wordt bewerkstelligd, zal Klant op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van deze overdracht.
Onder resultaat als bedoeld in dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Klant daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van Defne Supermarkt en/of derden.
De Klant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op de in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Klant geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.
Defne Supermarkt behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan de Klant openbaar gemaakt werk. De Klant erkent dit voorbehoud.
Defne Supermarkt is c.q. wordt bij deze exclusief rechthebbende op verzamelde klantendata, ongeacht de wijze waarop, wanneer en door wie deze data verzameld wordt.
Indien de Klant de rechten van Defne Supermarkt uit voornoemde artikelleden niet respecteert, verbeurt hij per direct een boete aan Defne Supermarktan € 1.000,– (duizend euro), te vermeerderen met € 100,– (honderd euro) per dag, of gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt. Dit laat onverlet de mogelijkheid van Defne Supermarkt om, naast voornoemd boetebedrag, de daadwerkelijk door haar geleden schade van de Klant te vorderen.
Artikel 31 – Privacy
De in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke door de Klant aan Defne Supermarkterstrekte Persoonsgegevens van de Klant worden, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, door Defne Supermarkt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, of op grond van een rechterlijke uitspraak of wet of regelgeving is vereist, dan wel indien Defne Supermarktan overheidswege verzocht wordt persoonlijke gegevens van de Klant te verstrekken.
Artikel 32 – Contractsovername
Defne Supermarkt is te allen tijde gerechtigd al zijn rechten en verplichtingen, dan wel een gedeelte daarvan, samenhangende met of voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Overeenkomst over te dragen aan een derde. De Klant geeft hierbij reeds bij voorbaat toestemming tot een dergelijke schuld- dan wel contractsoverneming. Hij is slechts gerechtigd tot overdracht aan derden nadat Defne Supermarkt hiertoe schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Artikel 33 – Verval van recht
Iedere vordering jegens Defne Supermarkt die – op welke wijze dan ook – verband houdt met of voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst vervalt in ieder geval door verloop van één jaar, tenzij dwingendrechtelijk een andere termijn geldt, te rekenen vanaf de dag van levering van de Prestatie.
Artikel 34 – Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijke en billijkheid of het onredelijke bezwarend karakter ervan op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
Artikel 35 – Nawerking
De bepalingen uit de Overeenkomst en de Defne Supermarktoorwaarden waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.
Artikel 36 – Strijdige clausules/voorrang
In het geval dat deze Defne Supermarktoorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
Artikel 37 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen tussen Partijen is het Nederlands recht van toepassing.
Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, zullen alle geschillen tussen hen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, zittingsplaats Amsterdam.
Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping
Aanvullende algemene voorwaarden – WiFi Netwerk
Deze voorwaarden van de Defne Supermarkt B.V. zijn van toepassing op het gratis gebruik van het WiFi-netwerk in haar supermarkten. Door deze voorwaarden te accepteren, verklaart u dat u de voorwaarden hebt gelezen, begrepen en akkoord gaat, waarna u gebruik kunt maken van het WiFi-netwerk. Indien u daarna wederom verbinding maakt met het WiFi-netwerk bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en daarmee akkoord gaat.
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Gebruik van het WiFi-netwerk
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Beëindiging gebruik
Artikel 5 – Overig
Artikel 1 – Definities
Gebruiker: een natuurlijk persoon die als klant of bezoeker van Defne Supermarkt supermarkt gebruik maakt van het WiFi-netwerk en/of de Zelfscan App van Defne Supermarkt .
Artikel 2 – Gebruik van het WiFi-netwerk
Het gebruik van het WiFi-netwerk is bedoeld voor Gebruikers die op het Internet websites of informatie willen opzoeken, e-mails of sociale media berichten willen ophalen, lezen of verzenden, of gebruik maken van de Zelfscan app. Het gebruik is enkel toegestaan in de Defne Supermarkt supermarkt. Gebruik buiten de supermarkten is niet toegestaan.
Het gebruik van het WiFi-netwerk is gratis en geschiedt geheel anoniem. Defne Supermarkt slaat op geen enkele wijze gegevens van de Gebruiker op.
Indien Gebruiker met de Zelfscan app gebruik maakt van het WiFi-netwerk dan meten wij anoniem het gebruik van de Zelfscan app. Van de geregistreerde Zelfscan app gebruikers wordt het boodschappenlijstje vastgelegd.
Het dataverkeer via het WiFi-netwerk is onversleuteld en kan dus door derden (ongemerkt) worden geregistreerd of anderszins worden waargenomen of opgeslagen. Defne Supermarkt kan geen garanties geven over het bereik en de kwaliteit van de verbinding, de snelheid en beschikbaarheid van het WiFi-netwerk en of daadwerkelijk een verbinding tussen de apparatuur van de Gebruiker en het WiFi netwerk tot stand kan worden gebracht. Defne Supermarkt biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op de apparaten van de Gebruiker.
Defne Supermarkt behoudt zich het recht voor om websites die in strijd zijn met de wet, openbare orde, goede zeden, websites die van invloed zijn op de beschikbaarheid van het WiFi-netwerk, peer-to-peer- en streamingdiensten te blokkeren. Tijdens het gebruik van het WiFi-netwerk is het verder niet toegestaan om:
Een apparaat, zoals een smartphone, tablet of laptop, te koppelen dat reageert als een server, of services aanbiedt op het Internet;
Gebruik te maken van peer-to-peer verbindingen en streamingdiensten;
Virussen, trojan horses, key loggers of malware te verspreiden;
Spam en grote hoeveelheden e-mails te verzenden of te posten op nieuwsgroepen;
Discriminerende, pornografische, kwetsende, bedreigende, strafbare of anderszins aanstootgevende content te verspreiden of berichten te posten of te verzenden;
Zonder toestemming toegang te krijgen tot andere apparaten, zoals smartphones, tablets, laptops, computers, of toegang te krijgen tot andere netwerken;
Inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
Het WiFi-netwerk ter beschikking te stellen aan derden dan wel op een of andere wijze te (laten) gebruiken voor het commercieel aanbieden van diensten aan derden.
Artikel 3 – Aansprakelijkheid
Het gebruik van het WiFi-netwerk is geheel voor eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn apparatuur en daarop aanwezige software of apps.
Defne Supermarkt is nimmer aansprakelijk voor eventuele uitval van het WiFi-netwerk, het Internet en/of verlies van data. Defne Supermarkt is nimmer aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van het WiFi-netwerk.
Defne Supermarkt is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diensten van derden waar de Gebruiker zich door middel van het WiFi-netwerk toegang heeft verschaft.
De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Defne Supermarkt lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met deze voorwaarden.
Artikel 4 – Beëindiging gebruik
Defne Supermarkt behoudt zich het recht voor om het WiFi-netwerk tijdelijk niet beschikbaar te stellen, de bandbreedte te beperken en filters toe te passen. Wanneer specifieke websites een grote belasting vormen voor het WiFi-netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd.
Indien de Gebruiker excessief veel dataverkeer genereert, mag Defne Supermarkt onderzoeken hoe dat komt en maatregelen nemen. Defne Supermarkt behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen of als Gebruiker zich niet houdt aan de gebruiksvoorwaarden de verbinding met het WiFi-netwerk en het apparaat te blokkeren.
Als de Gebuiker geen gebruik meer wil maken van het WiFi-netwerk van Defne Supermarkt dan dient u het automatisch aanmelden bij het WiFi-netwerk uit te zetten of het WiFi-netwerk uit uw opgeslagen netwerken te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld op https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/ik-wil-draadloze-netwerken-van-mijn-apparaat-verwijderen/
Artikel 5 – Overig
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment door Defne Supermarkt worden gewijzigd.
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd bij de rechtbank te Amsterdam.
Aanvullende algemene voorwaarden -Zelfscannen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van zelfscannen bij Defne Supermarkt supermarkten. Waar wij in het navolgende schrijven over zelfscan geldt dit voor het zelfscansysteem, dat gebruikt kan worden door middel van een handscanner en/of een applicatie (“app”) op je mobiele telefoon. Waar wij in het navolgende schrijven over “winkel” geldt dit voor alle supermarkten van Defne Supermarkt .
Deelname
Zelfscan wordt in een aantal van onze winkels aangeboden en is voor iedere klant gratis te gebruiken. Hiervoor is geen klantenkaart, inschrijving of overdracht van persoonlijke gegevens nodig.
Werking handscanner
In de winkels die uitgerust zijn met zelfscan kun je, voordat je de winkel betreedt, een handscanner uit de uitgiftewand nemen door op een willekeurige positie op het scherm te drukken. Een van de houders licht op; hieruit kun je de handscanner nemen.
Deze handscanner gebruik je tijdens het winkelen om daarmee de streepjescode van elk artikel te scannen, waardoor het artikel geregistreerd wordt. Als een artikel niet van zichzelf is voorzien van een streepjescode, dien je op de daartoe aangegeven wijze er voor te zorgen dat het artikel van een streepjescode wordt voorzien en dien je deze streepjescode te scannen. Indien er geen streepjescode voor het betreffende artikel voorhanden is, dien je dit voor het moment van afrekenen aan te geven bij de medeweker bij de betaalpaal (of kassa). Als je klaar bent met boodschappen doen en al jouw artikelen geregistreerd zijn, kun je afrekenen bij een betaalpaal (pin only) op de kassa afdeling.
Met jouw handscanner scan je de afscancode (stap 1) op de betaalpaal. Op de handscanner verschijnt een groen scherm met streepjescode. Deze streepjescode scan je aan de betaalpaal (stap 2), zodat de scangegevens opgehaald kunnen worden door de betaalpaal. In het geval dat je (een) emballagebon(nen) hebt, dien je die eveneens te scannen aan de betaalpaal. Als de kassabon op de betaalpaal getoond wordt, kun je de handscanner in een houder naast de betaalpaal plaatsen (stap 3) en kun je afrekenen aan de betaalpaal met jouw betaalpas. Als dit door een van onze medewerkers wordt aangegeven, kan je ook afrekenen bij een reguliere kassa. Je dient de handscanner dan af te geven aan de kassamedewerker die de transactie en het betaalproces met jou verder zal afwikkelen.
Werking app
In sommige winkels kun je gebruik maken van de app. In dat geval kun je jouw mobiele telefoon gebruiken als zelfscanner, waarmee je de streepjescode van elk artikel kan scannen en op jouw boodschappenlijst kunt zetten. Als je klaar bent met boodschappen doen en al jouw artikelen gescand zijn, kun je afrekenen bij een betaalpaal (pin only of, indien de app dat ondersteunt, door middel van de app) op de kassa afdeling. Op de betaalpaal kun je met jouw mobiele telefoon de afscancode scannen (stap 1). Vervolgens verschijnt er op jouw mobiele telefoon een streepjescode, die gescand dient te worden aan de betaalpaal (stap 2). In het geval dat je (een) emballagebon(nen) hebt, dien je die eveneens te scannen aan de betaalpaal. Als de kassabon op de betaalpaal getoond wordt, kun je aan de betaalpaal afrekenen met jouw betaalpas (stap 3). In sommige winkels bieden wij tevens de mogelijkheid om af te rekenen bij een afrekenpunt bij bestaande kassa’s waar de transactie middels pin of cash voldaan kan worden. Je dient dan met jouw mobiele telefoon de afscancode aan de kassa te scannen (stap 1). Vervolgens verschijnt er op jouw mobiele telefoon een streepjescode die gescand dient te worden aan de kleine scanner bij de kassa (stap 2), waarna je aan de kassa dient af te rekenen (stap 3).
Voorwaarden gebruik zelfscan
Wanneer je gebruik maakt van zelfscan via de handscanner of de app zijn ook onze algemene winkelvoorwaarden van toepassing; je dient dan ook gebruik te maken van een winkelwagen of winkelmandje tijdens het boodschappen doen. Je mag jouw gescande boodschappen direct in een boodschappentas of krat in de winkelwagen inpakken. Daarnaast is en blijft de handscanner onder alle omstandigheden eigendom van Defne Supermarkt en dient uitsluitend binnen de betreffende winkel van Defne Supermarkt gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de handscanner buiten het winkelpand te brengen. Aan het einde van het winkelbezoek dien je de handscanner in onbeschadigde staat te retourneren. Voor gebruik van de app geldt dat het gebruik van zelfscannen middels de app voor jouw eigen rekening en risico is en Defne Supermarkt Supermarkten geenszins verantwoordelijk is voor het gebruik van jouw mobiele telefoon. Daarnaast gelden de algemene voorwaarden, die je hebt geaccepteerd bij installatie van de app op jouw mobiele telefoon.
Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het correct scannen van alle artikelen. Het is belangrijk dat je zorgvuldig nagaat of je alles gescand hebt. Vraag bij twijfel altijd een medewerker om hulp.
Het zorgvuldige gebruik van zelfscan zullen wij controleren door het uitvoeren van steekproeven door onze medewerkers. Ingeval je jouw boodschappen in een boodschappentas of krat in de winkelwagen hebt ingepakt, dien je deze geopend aan te bieden aan de betreffende medewerker en alle medewerking aan hem of haar te verlenen in het kader van de uitvoering van de steekproef.
Uitsluiting
Wij behouden ons het recht voor om een ieder die een steekproef weigert of op enige wijze (vermeend) oneigenlijk gebruik maakt van zelfscan, uit te sluiten van verdere deelname van de zelfscan. Je zult voor het afrekenen dan doorverwezen worden naar een reguliere kassa, waar een kassamedewerker opnieuw jouw boodschappen zal scannen. Ook kunnen wij aangifte doen van winkeldiefstal, kunnen wij jou een winkelverbod opleggen en / of kunnen wij jou aansprakelijk stellen voor de indirecte schade, mocht na controle blijken, nadat je de afscancode op de betaalpaal hebt gescand, dat niet alle boodschappen zijn gescand.
Over zelfscan
Wij kunnen niet garanderen dat de zelfscan foutloos en ononderbroken zal functioneren. De informatie die via de zelfscan wordt verstrekt, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desalniettemin kan het voorkomen dat kenmerken van producten (zoals prijs, ingrediënten, gewicht) niet juist worden weergegeven. In dat geval gelden de prijzen en kenmerken zoals die op de verpakking van het product zelf zijn weergegeven. Indien de zelfscan foutieve informatie weergeeft, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.
Slotbepalingen
Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie kun je raadplegen op www.Defne Supermarkt .nl/zelfscan. Ook behouden wij ons het recht voor om het zelfscansysteem te beëindigen. Op zelfscan is het Nederlandse recht van toepassing.
VII. Algemene voorwaarden Defne Supermarkt Cadeaukaart – Defne Supermarkt .nl
De Defne Supermarkt cadeaukaart wordt uitgegeven door Defne Supermarkt BV waaronder alle Defne Supermarkt supermarkten vallen.
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Defne Supermarkt
Handelend onder de naam/namen: Defne Supermarkt.
Vestigingsadres:
Olieweg 6, 1951NH Velsen-Noord
Telefoonnummer: 088 – 313 5555
KvK-nummer: 34050453
Btw-nummer: NL0053.07.260.B.01
Bereikbaarheid:
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag vanaf 07.00 uur tot 20.00 uur.
E-mailadres: info@defnesupermarkt.nl
Artikel 2 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Defne Supermarkt en:
De koper van een Defne Supermarkt cadeaukaart
De ontvanger van een Defne Supermarkt cadeaukaart
De gebruiker van een Defne Supermarkt cadeaukaart
Door een Defne Supermarkt cadeaukaart te kopen en/of te gebruiken, aanvaart de koper, de ontvanger en/of de gebruiker de op dat moment geldende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Defne Supermarkt worden gewijzigd.
De meest recente versie van de algemene voorwaarden
vindt u op www.Defne Supermarkt .nl/algemene-voorwaarden. Gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing.
Artikel 3 – Overige voorwaarden
De Defne Supermarkt cadeaukaart is geldig bij elke kassa in elke Defne Supermarkt
Met een Defne Supermarkt cadeaukaart kunt u geen andere Defne Supermarkt cadeaukaarten kopen.
De Defne Supermarkt cadeaukaart kan niet besteed worden bij een concessionair achter de kassa of een Defne Supermarkt Tuin vestiging.
De Defne Supermarkt cadeaukaart kan niet online worden besteed.
Voor het opladen van de Defne Supermarkt cadeaukaart geldt een minimum van 5 euro tot een maximum van 150 euro.
De kaart is na aanschaf op te waarderen aan de kassa van Defne Supermarkt tot een maximum van 150 euro.
De Defne Supermarkt cadeaukaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en krijgt bij elke betaling en/of opwaardering opnieuw een geldigheidsduur van 5 jaar mee.
Het saldo van de Defne Supermarkt cadeaukaart kan in één of meerdere keren worden besteed. Indien het saldo ontoereikend is, kunt u het resterende bedrag op een andere wijze bijbetalen.
De Defne Supermarkt cadeaukaart is niet inwisselbaar tegen geld.
De Defne Supermarkt cadeaukaart kan niet geruild of geretourneerd worden.
U kunt een gepersonaliseerde Defne Supermarkt cadeaukaart (zelf ontworpen voorkant van de cadeaukaart) bestellen. Hier zijn extra kosten aan verbonden van € 1.99.
U kunt bij elke Defne Supermarkt kassa uw saldo van de Defne Supermarkt cadeaukaart opvragen. Na besteding van een gedeelte of hele saldo ontvangt u aan de kassa een kassabon met het
nieuwe saldo.
Het online opvragen en/of opwaarderen van het saldo zal in de loop van de eerste helft van 2017 mogelijk worden. Hiervoor heeft u de extra veiligheidscode nodig die onder de grijze kraslaag staat aan de achterkant van de Defne Supermarkt
Bij het vermoeden van misbruik van de cadeaukaart heeft Defne Supermarkt het recht om de cadeaukaart (tijdelijk) te blokkeren.
Verlies, diefstal of misbruik is voor risico van de kaarthouder. Defne Supermarktergoedt nimmer het saldo van een gestolen, beschadigde of verloren cadeaukaart.
Het is niet mogelijk om het saldo van een Defne Supermarkt cadeaukaart te laten blokkeren of over te zetten naar een andere Defne Supermarkt
De koper, ontvanger en/of gebruiker zal zich onthouden van negatieve handelingen of gedragingen met betrekking tot de Defne Supermarkt cadeaukaart die schade kunnen toebrengen
aan de reputatie en/of naam van Defne Supermarkt .
Een cadeaukaart mag alleen worden verzilverd, wanneer deze fysiek overhandigd wordt om mee te betalen. Een foto van een cadeaukaart in een telefoon of in een app is niet toegestaan.
Voor informatie over de Defne Supermarkt cadeaukaart kunt u kijken op
Defne Supermarkt .nl/cadeaukaart of uw vraag stellen bij onze klantenservice via www.Defne Supermarkt .nl/contact.
Artikel 4 – Privacy
In het geval u persoonsgegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld door het bestellen van een gepersonaliseerde kaart, zal het bestand van deze gegevens door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving worden behandeld.
Er wordt geen koppeling gemaakt en/of bewaard tussen het nummer/streepjescode van de kaart voor het opwaarderen dan wel betalen en uw NAW gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.
VIII. Aanvullende algemene voorwaarden – Defne Supermarkt
Deze Aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het klantenprogramma van Defne Supermarkt Supermarkten B.V (hierna: Defne Supermarkt ). Deze Aanvullende algemene voorwaarden – Defne Supermarkt zijn onlosmakelijk onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Defne Supermarkt .
Door via de website of de Defne Supermarkt App een overeenkomst met Defne Supermarkt aan te gaan en de Algemene Voorwaarden voor akkoord aan te vinken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden (inclusief het Privacybeleid) op de overeenkomst. Wij adviseren je om deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor jouw administratie.
Definities
In deze Aanvullende algemene voorwaarden – Smaakmaker hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:
Defne Supermarkt Voorwaarden: deze Aanvullende algemene voorwaarden van toepassing op Defne Supermarkt , het loyaliteitsprogramma voor particuliere klanten van Defne Supermarkt ;
Privacybeleid: het Privacy statement van Defne Supermarkt dat van toepassing is en gepubliceerd op de Website;
Producten en Diensten: de producten en diensten die door Defne Supermarkt of door een Partner in de Defne Supermarkt Shop worden aangeboden en waarvoor Defne Supermarkt Defne Supermarkt Punten kunnen/moeten inwisselen;
Account: het door de Smaakmaker op de Website of de Defne Supermarkt App aangemaakte account;
Smaakmaker: de natuurlijke persoon van 18 jaar en ouder die deelneemt aan Defne Supermarkt ;
Defne Supermarkt : het door Defne Supermarkt aangeboden klantenprogramma Defne Supermarkt , zoals nader omschreven op de Website;
Defne Supermarkt Pas: de (fysieke of digitale) klantenkaart met daarop een unieke code;
Defne Supermarkt Punten: de punten die Defne Supermarkt via het Defne Supermarkt kunnen sparen en in de Defne Supermarkt Shop kunnen inwisselen;
Defne Supermarkt Shop: de webshop waarop Defne Supermarkt met Defne Supermarkt Punten en eventueel een aanvullende betaling Producten en Diensten kunnen kopen;
Mijn Defne Supermarkt : een eigen beveiligde omgeving op de Website welke uitsluitend toegankelijk is via het inloggen met een persoonlijk e-mailadres en wachtwoord;
Defne Supermarkt App: de gratis mobiele applicatie waarmee een Smaakmaker een Account kan aanmaken, de digitale Defne Supermarkt Pas kan scannen bij de kassa en zo deel kan nemen aan Defne Supermarkt Defne Supermarkt ;
Partners: de bij het Defne Supermarkt aangesloten partners van Defne Supermarkt die in de Defne Supermarkt Shop Producten en Diensten aanbieden;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Smaakmaker en Defne Supermarkt op grond waarvan Smaakmaker gebruik maakt van Defne Supermarkt ;
Website: de website Defne Supermarkt .Defne Supermarkt .nl en de Defne Supermarkt App, inclusief de daarop aangeboden Defne Supermarkt Shop;
Winkel: afhankelijk van het gebruik een individuele Defne Supermarkt winkel of alle Defne Supermarkt winkels.
Defne Supermarkt Pas
Defne Supermarkt bied je de mogelijkheid om een Defne Supermarkt Pas op te halen bij één van de Winkels of een digitale Defne Supermarkt Pas aan te maken in de Defne Supermarkt App.
Met deze Defne Supermarkt Pas kan je Defne Supermarkt Punten sparen.
Alleen indien de Defne Supermarkt Pas gekoppeld is aan je Account, kan je gebruikmaken van voor jou geldende aanbiedingen in de Winkel of je Defne Supermarkt Punten verzilveren in de Defne Supermarkt Shop.
De Defne Supermarkt Pas bevat een unieke QR-code die je kunt scannen in de Winkel. Op deze manier kun je Defne Supermarkt Punten sparen.
Defne Supermarkt App
De Defne Supermarkt App is gratis te downloaden via de app stores van Android en Apple.
Door de Defne Supermarkt App te downloaden en daarop een Account aan te maken verkrijg je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de Defne Supermarkt App ten behoeve van Defne Supermarkt te gebruiken.
Defne Supermarkt kan via de mobiele marktplaatsen gratis updates voor de Defne Supermarkt App aanbieden. Je krijgt hiervan een bericht via jouw hardware. Defne Supermarkt adviseert je deze updates zo spoedig mogelijk te downloaden. Het niet downloaden van de updates kan tot gevolg hebben dat bepaalde functionaliteiten en beveiligingen van de Defne Supermarkt App beperkt zijn.
Je kunt de Defne Supermarkt App gebruiken als een Defne Supermarkt Pas en daarmee dus Defne Supermarkt Punten sparen en profiteren van persoonlijke aanbiedingen en andere voordelen van Defne Supermarkt . Hiervoor dien je eerst op de Website een Account aan te maken. Als je een Account hebt aangemaakt, kun je met jouw e-mailadres en wachtwoord inloggen in je Account, zowel op de Website, als op de overige websites en apps van Defne Supermarkt .
Account
Op de Website en overige websites en apps van Defne Supermarkt kun je een Account aanmaken. Hiervoor dien je jouw persoonsgegevens (waaronder naam, adres, e-mailadres en geboortedatum) in te vullen. Vervolgens kun je met behulp van het door jouw opgegeven e-mailadres en wachtwoord in jouw Account inloggen.
Je kunt jouw Defne Supermarkt Pas koppelen aan jouw Account. Door deze koppeling worden de op de Defne Supermarkt Pas gespaarde Defne Supermarkt Punten bijgeschreven op jouw Account.
Jouw Account is gekoppeld aan de omgeving van Mijn Defne Supermarkt , zodat je met één Account gebruik kan maken van alle websites en apps van Defne Supermarktoor particulieren.
Je staat ervoor in dat alle door jou in jouw Account ingevulde gegevens volledig, juist en actueel zijn, dat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt en dat je jouw Account uitsluitend voor jezelf zult gebruiken.
Je dient vertrouwelijk om te gaan met jouw inloggegevens en jouw Defne Supermarkt Pas en bent aansprakelijk voor al het gebruik (door wie dan ook) daarvan. Ingeval van verlies of diefstal van jouw inloggegevens of van de hardware waarop de Defne Supermarkt App is gedownload, dien je jouw inloggegevens via je Account te veranderen.
Defne Supermarkt Punten
Als je op de Website bent ingelogd heb je inzage in jouw Defne Supermarkt Punten.
Door jouw Defne Supermarkt Pas of Defne Supermarkt App te scannen bij de kassa spaar je Defne Supermarkt Punten bij de aanschaf van producten in de Winkel.
Bij elke in de Winkel bestede Euro verkrijg je één Defne Supermarkt Punt (het bedrag wordt naar beneden afgerond). Defne Supermarkt kan of moet bepaalde producten en diensten van deze korting uit sluiten. Het gaat bijvoorbeeld om de wettelijke uitsluitingen: tabak, sterke alcoholische dranken, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 6 maanden, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en statiegeld. In de Winkel en op de Website vind je actuele informatie over de producten die van de korting (oftewel het Defne Supermarkt Punten sparen) zijn uitgezonderd.
Defne Supermarkt is niet van toepassing op aankopen uit het verleden bij Defne Supermarkt . Over deze aankopen heeft Smaakmaker dus geen Defne Supermarkt Punten gespaard.
Indien je jouw Defne Supermarkt Pas of Defne Supermarkt App niet bij zich hebt, kan Defne Supermarkt , voor de toekenning van de Defne Supermarkt Punten, genoegen nemen met identificatie door middel van jouw naam, postcode, huisnummer en/of met een ander identificatiemiddel. Dit kan uitsluitend plaatsvinden bij de servicebalie in de Winkel.
Uitsluitend indien je jouw Defne Supermarkt App of Defne Supermarkt Pas hebt gekoppeld aan jouw Account, kun je jouw aantal Defne Supermarkt Punten inzien op de Website en kun je jouw Defne Supermarkt Punten inwisselen in de Defne Supermarkt Shop.
Defne Supermarkt kan bij het sparen of inwisselen van de Defne Supermarkt Punten van je vragen om aanvullende (persoons-)gegevens of een identificatiemiddel te verstrekken.
De waarde van de Defne Supermarkt Punten in de Defne Supermarkt Shop kan fluctueren, maar is doorgaans €0,10 per Defne Supermarkt Punt.
De Defne Supermarkt Punten kunnen alleen worden ingewisseld bij de aanschaf van producten en diensten in de Defne Supermarkt Shop.
Defne Supermarkt Punten blijven niet altijd geldig. Op 1 januari van enig jaar komen de Defne Supermarkt Punten die je in het kalenderjaar voorafgaandaan het afgelopen jaar hebt gespaard, te vervallen. Bijvoorbeeld: Alle Punten die je 2019 hebt gespaard vervallen op 1 januari 2021. Defne Supermarkt streeft ernaar je dit ruim van tevoren te laten weten via de Website, zodat de kans op teleurstellingen wordt geminimaliseerd.
Producten en Diensten in de Defne Supermarkt Shop
Defne Supermarkt kunnen in de Defne Supermarkt Shop hun Defne Supermarkt Punten inwisselen voor Producten en Diensten van de Partners en/of Defne Supermarkt . Defne Supermarkt kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de (kwaliteit, beschikbaarheid en levering van de) Producten en Diensten van en door de Partners.
Op de via de Defne Supermarkt Shop gesloten overeenkomsten voor de levering van Producten en Diensten zijn de verkoopvoorwaarden van de betreffende Partner van toepassing. Deze verkoopvoorwaarden zijn te vinden op de Website en/of in de aanbiedingen van de Partners.
Indien je klachten of vragen hebt over de dienstverlening van de Partner, raden wij je aan het contactformulier op de Website in te vullen en het gezamenlijk met de Partner op te lossen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kun je contact opnemen met de klantenservice van Defne Supermarkt . Defne Supermarkt zal vervolgens onderzoeken of zij kan bemiddelen. Defne Supermarkt is echter nimmer partij bij de overeenkomst tussen jou en de Partner en is ook niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de Partner.
Website & communicatie
Defne Supermarkt heeft (de inhoud van) de Website en overige media gebruik door Defne Supermarkt met de grootst mogelijk zorg samengesteld, desalniettemin kan Defne Supermarkt nadrukkelijk niet garanderen dat:
de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken noch dat gebreken kunnen worden verholpen;
de Website en de daarop aangeboden informatie en aanbiedingen geschikt, actueel, betrouwbaar en rechtmatig zijn; – derden de Website en andere ICT-systemen van Defne Supermarkt niet onrechtmatig zullen gebruiken.
Defne Supermarkt spant zich naar alle redelijkheid in de Website en haar ICT-systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens, Account en Mijn Defne Supermarkt omgeving. Defne Supermarkt legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek.
Defne Supermarkt is gerechtigd de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.